NEKROLOGI


REGULAMIN ZAMIESZCZANIA NEKROLOGÓW I KONDOLENCJI w Rzeczpospolitej za pośrednictwem serwisu www.Nekrologi-Rzeczpospolita.pl (format PDF)

 

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA NEKROLOGÓW I KONDOLENCJI w Gazecie RZECZPOSPOLITA za pośrednictwem serwisu www.Nekrologi-Rzeczpospolita.pl

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Serwis Nekrologi-Rzeczpospolita.pl, działający pod adresem http://www.nekrologi-Rzeczpospolita.pl prowadzony jest przez SUNpress Paweł Łebkowski., z siedzibą przy Placu Pereca 3 lok. 1b, (53-431) Wrocław, wpisany do rejestru przedsiębiorców, przez Prezydenta Wrocławia pod numerem NIP 8971115425, REGON 930989933.

Kontakt z Serwisem - za pośrednictwem poczty elektronicznej: nekrologi@rzeczpospolita.info.pl; telefonicznie: 71 785 55 23; pisemnie na adres: Plac Pereca 3 lok. 1b (53-431) Wrocław.

 

1. OKREŚLENIA

1.1.Określenia użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć w następujący sposób:

Regulamin

niniejszy regulamin zamieszczania Nekrologów lub Kondolencji w Rzeczpospolitej

SUNpress, Usługodawca

Paweł Łebkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SUNPRESS, Plac Pereca 3, 53-431 Wrocław, NIP 897-111-54-25, REGON 930989933, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

Serwis internetowy, nekrologi-rzeczpospolita.pl

to Serwis pośredniczący w przekazywaniu zamówień Ogłoszeniodawcy w celu publikacji Nekrologów, Kondolencji w Rzeczpospolitej w wydaniu ogólnopolskim lub w Wydaniu warszawskim.

Rzeczpospolita

wydawany przez GREMI BUSINESS COMMUNICATION Sp. z o.o. - dziennik ogólnopolski pod tytułem „ Rzeczpospolita”

Wydawca, GREMI BUSINESS COMMUNICATION Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, (00-838) Warszawa, (wydawca Rzeczpospolitej), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000134482, NIP: 522-010-36-73, Regon: 002050380

Ogłoszeniodawca, Klient

osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, zamawiająca Usługę;

Konsument

osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (zamawiająca Usługę) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Nekrolog

zamieszczane zgodnie z Regulaminem ogłoszenie związane ze śmiercią osoby lub rocznicą śmierci. Nekrolog w druku jest zamieszczany w postaci tekstu z typowym wyróżnieniem graficznym lub bez wyróżnienia. Rozmiar Nekrologu w druku jest zależny od liczby modułów graficznych ustalonych przez Usługodawcę lub Wydawcę dziennika Rzeczpospolita na podstawie przesłanego przez Ogłoszeniodawcę tekstu Nekrologu lub Kondolencji.

Kondolencje

wyrazy współczucia przekazywane komuś z powodu śmierci bliskiego, podziękowanie za opiekę, pomoc czy leczenie, połączenie zawiadomienia o śmierci z kondolencjami. Rozmiar Kondolencji w druku jest zależny od liczby modułów graficznych ustalonych przez Usługodawcę lub Wydawcę dziennika Rzeczpospolita na podstawie przesłanego przez Ogłoszeniodawcę tekstu Nekrologu lub Kondolencji.

Usługa

kompleksowa usługa reklamowa, polegająca na zamieszczeniu Nekrologu lub Kondolencji w Rzeczpospolitej

Przedmiot świadczenia

Nekrolog lub Kondolencje umieszczone drukiem w wydaniu papierowym Rzeczpospolitej.

2 strona redakcyjna

strona lewa, oznaczona nr 2 w danym Rzeczpospolitej, zawierająca artykuły oraz umożliwiająca zamieszczenie Nekrologu lub Kondolencji.

Strony redakcyjne

pozostałe strony z artykułami, umożliwiające zamieszczenie Nekrologu lub Kondolencji.

Strony ogłoszeniowe

strony przeznaczone do publikacji ogłoszeń drobnych, graficznych oraz Nekrologów lub Kondolencji w Rzeczpospolitej.

Wydanie ogólnopolskie

Nekrolog lub Kondolencje ukazujące się w wydaniu papierowym Rzeczpospolitej na terenie całej Polski

Wydanie warszawskie – Nekrolog lub Kondolencje ukazujące się w wydaniu papierowym Rzeczpospolitej na terenie miasta Warszawa.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną -

wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Ogłoszeniodawcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Środki komunikacji elektronicznej

rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

Ciasteczka”

pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku

„ciasteczek” serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.

Adres IP

indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika.

Dzień roboczy

każdy dzień tygodnia, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

Przelew tradycyjny

płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

PDF

format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF;

Kodeks Cywilny

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);

Ustawa o prawach konsumenta

Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Serwisu Internetowego, składania zamówień na Usługi dostępne w Serwisie internetowym, uiszczania przez Ogłoszeniodawcę ceny sprzedaży Nekrologów i Kondolencji, uprawnienia Ogłoszeniodawcy do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2.2. Serwis internetowy nieodpłatnie udostępnia Ogłoszeniodawcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się Usługobiorcy. W szczególności Ogłoszeniodawcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin z Serwisu Internetowego jako plik w formatach html oraz pdf, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.

2.3. Do korzystania ze Serwisu Internetowego niezbędne są:

2.3.a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari; Przeglądarka powinna akceptować „ciasteczka”.

2.3.b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2.3.c) system operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS

2.3.d) karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768

2.3.e) łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s

2.4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Ogłoszeniodawcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

2.5. Ogłoszeniodawca uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Serwisu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.6. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

2.7. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.

2.8. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Ogłoszeniodawcę, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Ogłoszeniodawca i obciążają go osobiście.

2.9. Usługodawca nie świadczy usług posprzedażnych i nie udziela gwarancji

2.10. Umowa o wykonanie Usługi jest zawierana na czas wykonania przez strony świadczeń przewidzianych w umowie

2.11. Ogłoszeniodawca dokonuje płatności jednorazowo. Nie występuje minimalny czas trwania zobowiązań Ogłoszeniodawcy (w tym Konsumenta) wynikających z umowy.

2.12. Wycena Nekrologów i Kondolencji odbywa się na podstawie aktualnego cennika Wydawcy, obowiązującego w dniu wyceny Nekrologu lub Kondolencji. Usługodawca nie pobiera dodatkowej prowizji za zamieszczenie ogłoszeń od Ogłoszeniodawcy.

 

3. ZAKRES USŁUG

3.1. Zamieszczenie nekrologu w Rzeczpospolitej:

3.1.1. Zamieszczenie Nekrologu lub Kondolencji w Rzeczpospolitej

Nekrolog lub Kondolencje zlecone przez Ogłoszeniodawcę będą zamieszczone drukiem na łamach Rzeczpospolitej w wydaniu ogólnopolskim.

3.1.1.a) Nekrologi lub Kondolencje w wydaniu ogólnopolskim są publikowane na 2 Stronie redakcyjnej lub na Innych stronach redakcyjnych lub na Stronach ogłoszeniowych.

3.1.1.b) W przypadku zamówienia Nekrologu lub Kondolencji w wydaniu ogólnopolskim nie ma możliwości wyboru strony ani miejsca na stronie, na której Nekrolog lub Kondolencje zostaną zamieszczone.

3.1.1.c) Nekrologi lub Kondolencje zamówione na 2 Stronę redakcyjną w wydaniu ogólnopolskim, ukazują się w dolnej części strony.

3.1.1.d) Możliwość zamieszczania Nekrologów lub Kondolencji na 2 Stronie redakcyjnej lub Innych stronach redakcyjnych lub stronach ogłoszeniowych jest uzależniona od dostępności miejsca na tych stronach.

3.1.1.e) Nekrologi lub Kondolencje w wydaniu warszawskim są publikowane na Stronach redakcyjnych lub na Stronach ogłoszeniowych.

3.1.1.f) W przypadku zamówienia Nekrologu lub Kondolencji w Wydaniu warszawskim nie ma możliwości wyboru strony ani miejsca na stronie, na której Nekrolog lub Kondolencje zostaną zamieszczone.

 

4. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA USŁUGI (KONSUMENT)

4.1. Usługa jest wykonywana na podstawie złożonego przez Ogłoszeniodawcę będącego Konsumentem zapytania w sprawie wyceny Nekrologu lub Kondolencji w Rzeczpospolitej. Realizacja Usługi dokonywana jest w oparciu o Regulamin i obowiązujące przepisy prawa.

4.2. Zapytanie w sprawie wyceny Nekrologu lub Kondolencji w Rzeczpospolitej Ogłoszeniodawca będący Konsumentem może dokonać za pośrednictwem Serwisu www.nekrologi-rzeczpospolita.pl w następujący sposób:

4.2.a) za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie serwisu – po wybraniu opcji – wyceń nekrolog/kondolencje

4.2.b) e-mailem: wysyłając zamówienie na adres: nekrologi@rzeczpospolita.info.pl

4.2.c) faxem na numer: 71 343 59 28

4.2.d) osobiście w Biurze Ogłoszeń SUNpress we Wrocławiu na Placu Pereca 3 lok. 1 B.

4.3. Informacje o Usługach dostępnych w Serwisie Internetowym nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Ogłoszeniodawca, przesyłając do Serwisu zapytanie o koszt Nekrologu lub Kondolencji, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Usług w Serwisie. Każda płatność zrealizowana przez Ogłoszeniodawcę stanowi do momentu wysłania przez Serwis potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji Zamówienia.

4.4. W celu złożenia Zapytania na wycenę Nekrologu lub Kondolencji przez Ogłoszeniodawcę niezbędne jest określenie parametrów Usługi (np. wybranie Tytułu prasowego, wydania, dnia publikacji Nekrologu lub Kondolencji, wybranie znaku graficznego, miejsca publikacji w danym Tytule prasowym, oraz podanie danych osobowych i kontaktowych.

4.5. Po złożeniu zapytania Ogłoszeniodawca będący Konsumentem otrzymuje e-mail z wyceną publikacji Nekrologu lub Kondolencji w Rzeczpospolitej wg parametrów określonych w złożonym Zapytaniu cenowym wraz z projektem Nekrologu lub Kondolencji. Wycena o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

4.6. W przypadku akceptacji kosztów publikacji przez Konsumenta, Usługodawca przesyła Ogłoszeniodawcy będącemu Konsumentem kolejny email. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionej Usługi, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, formularz odstąpienia od umowy, regulamin publikacji nekrologów lub kondolencji za pośrednictwem Usługodawcy oraz projekt Nekrologu lub Kondolencji. Usługodawca zapewnia Ogłoszeniodawcy możliwość skorygowania ewentualnych błędów w zamówieniu lub przesłanym projekcie, jego zmiany lub anulowania.

4.7. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży lub wykonany przez Usługodawcę projekt nie są zgodne z zamówieniem złożonym przez Ogłoszeniodawcę, ten nie powinien jej akceptować, ale niezwłocznie zawiadomić o zauważonych rozbieżnościach Usługodawcę poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub telefonicznie. Usługodawca bez zbędnej zwłoki prześle Ogłoszeniodawcy skorygowaną treść proponowanej umowy sprzedaży lub projektu Nekrologu lub Kondolencji.

4.8. Ogłoszeniodawca powinien zaakceptować przedstawiony mu projekt Nekrologu lub Kondolencji w dniu roboczym poprzedzającym publikację Nekrologu lub Kondolencji do godziny:

 

Rzeczpospolita, wydanie ogólnopolskie, strony ogłoszeniowe – godzina 11.00

Rzeczpospolita, wydanie ogólnopolskie, strony redakcyjne lub 2 strona redakcyjna – godzina 14.30

Rzeczpospolita, wydanie warszawskie, strony redakcyjne lub strony ogłoszeniowe

emisja wtorek – piątek poprzedzający wtorek do godziny 15.00

emisja czwartek – wtorek poprzedzający czwartek do godziny 15.00

 

W przypadku braku akceptacji projektu do tej godziny oferta Usługodawcy nie jest wiążąca.

 

4.9. Ogłoszeniodawca będący Konsumentem, wraz z akceptacją projektu Nekrologu lub Kondolencji w Rzeczpospolitej proszony jest również o przesłanie e-maila z akceptacją oferty o treści:

Składam zamówienie nr (tu prosimy wpisać nr zamówienia podany w ofercie) i płacę (zgodnie z instrukcją przesłaną w ofercie i do wskazanej w instrukcji godziny).

W przypadku braku płatności lub dokonania płatności po tym terminie oferta Usługodawcy nie jest wiążąca. Ogłoszeniodawca powinien przesłać potwierdzenie wpłaty za zamówiony Nekrolog lub Kondolencje na adres e-mail: nekrologi@rzeczpospolita.info.pl lub faxem na numer 71 343 59 28

4.10. Umowa zostanie zawarta z chwilą otrzymania od nas e-maila z potwierdzeniem złożenia zamówienia o ile nastąpi to w terminie wskazanym w ofercie. W przeciwnym wypadku oferta przestaje wiązać obie strony i staje się nieaktualna.

 

5. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA USŁUGI (OGŁOSZENIODAWCA nie będący KONSUMENTEM)

5.1. Usługa jest wykonywana na podstawie złożonego przez Ogłoszeniodawcę zapytania w sprawie wyceny Nekrologu lub Kondolencji w wybranym Tytule prasowym. Realizacja Usługi dokonywana jest w oparciu o Regulamin i obowiązujące przepisy prawa.

5.2. Zapytanie w sprawie wyceny Nekrologu lub Kondolencji w Rzeczpospolitej Ogłoszeniodawca może dokonać za pośrednictwem Serwisu www.nekrologi-rzeczpospolita.pl w następujący sposób:

5.2.a) za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie serwisu – po wybraniu opcji – wyceń nekrolog/kondolencje

5.2.b) e-mailem: wysyłając zamówienie na adres: nekrologi@rzeczpospolita.info.pl

5.2.c) faxem na numer: 71 343 59 28

5.2.d) osobiście w Biurze Ogłoszeń SUNpress we Wrocławiu na Placu Pereca 3 lok. 1 B.

5.3. Informacje o Usługach dostępnych w Serwisie Internetowym nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Ogłoszeniodawca, przesyłając do Serwisu zapytanie o koszt Nekrologu lub Kondolencji, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Usług w Serwisie. Każda płatność zrealizowana przez Ogłoszeniodawcę stanowi do momentu wysłania przez Serwis potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji Zamówienia.

5.4. W celu złożenia Zapytania na wycenę Nekrologu lub Kondolencji przez Ogłoszeniodawcę niezbędne jest określenie parametrów Usługi (np. wybranie Tytułu prasowego, wydania, dnia publikacji Nekrologu lub Kondolencji, wybranie znaku graficznego, miejsca publikacji w danym Tytule prasowym, oraz podanie danych osobowych i kontaktowych).

5.5. Po złożeniu zapytania Ogłoszeniodawca otrzymuje e-mail z ofertą zawierającą wycenę publikacji Nekrologu lub Kondolencji w Gazecie Wyborczej lub/i Rzeczpospolitej wg parametrów określonych w złożonym Zapytaniu, projekt Nekrologu lub Kondolencji, dane związane z publikacją (dzień publikacji, miejsce publikacji, dane Usługodawcy oraz zamawiającego oraz termin odstąpienia od umowy bez konsekwencji finansowych). Usługodawca zapewnia Ogłoszeniodawcy możliwość skorygowania ewentualnych błędów w zamówieniu lub przesłanym projekcie, jego zmiany lub anulowania.

5.6. Ogłoszeniodawca powinien zaakceptować przedstawiony mu projekt Nekrologu lub Kondolencji w dniu roboczym poprzedzającym publikację Nekrologu lub Kondolencji w wybranym przez Ogłoszeniodawcę Tytule prasowym do godziny:

 

Rzeczpospolita, wydanie ogólnopolskie, strony ogłoszeniowe – godzina 11.00

Rzeczpospolita, wydanie ogólnopolskie, strony redakcyjne lub 2 strona redakcyjna – godzina 14.30

Rzeczpospolita, wydanie warszawskie, strony redakcyjne lub strony ogłoszeniowe

emisja wtorek – piątek poprzedzający wtorek do godziny 15.00

emisja czwartek – wtorek poprzedzający czwartek do godziny 15.00

 

W przypadku braku akceptacji projektu do tej godziny oferta Usługodawcy nie jest wiążąca.

5.7. Umowa zostanie zawarta z chwilą otrzymania od nas e-maila z potwierdzeniem złożenia zamówienia o ile nastąpi to w terminie wskazanym w ofercie. W przeciwnym wypadku oferta przestaje wiązać obie strony i staje się nieaktualna.

 

6. TERMINY PUBLIKACJI NEKROLOGÓW I KONDOLENCJI w Rzeczpospolitej

6.1. Nekrologi i Kondolencje zamawiane w Rzeczpospolitej emitowane są w następujących terminach:

Wydanie ogólnopolskie (emisja wtorek lub środa lub czwartek lub piątek) zamówienie złożone do godz. 10.00 w dniu roboczym poprzedzającym emisję, publikowane jest dnia następnego lub w innym terminie wskazanym przez Ogłoszeniodawcę.

Wydanie ogólnopolskie (emisja sobota) zamówienie złożone do godz. 10.00 w czwartek

Wydanie ogólnopolskie (emisja poniedziałek) zamówienie złożone do godz. 10.00 w piątek poprzedzający poniedziałek.

Wydanie warszawskie (emisja wtorek) zamówienie złożone do godz. 15.00 w piątek poprzedzający wtorek

Wydanie warszawskie (emisja czwartek) zamówienie złożone do godz. 15.00 we wtorek poprzedzający czwartek

 

6.2. W przypadku dużej ilości zamówień, Wydawca może ograniczyć ilość Nekrologów lub Kondolencji w wydaniu papierowym Rzeczpospolitej. W takim przypadku Usługodawca poinformuje Ogłoszeniodawcę po wpłynięciu zlecenia, o powyższym fakcie oraz zaproponuje inny termin publikacji Nekrologu lub Kondolencji.

 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

7.1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7.6 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

7.1.a. pisemnie na adres: Plac Pereca 3/1 b, 53-431 Wrocław;

7.1.b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sunpress.pl lub nekrologi@dogazety.pl

7.2.Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Serwisu internetowego w zakładce „Formularz odstąpienia od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.3.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy:

7.4.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

7.5.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.6.Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

7.6.1. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

7.7.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

7.7.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

7.8. Rezygnacja z zamówienia lub Odstąpienie od Umowy jest skuteczne i nie powoduje konsekwencji finansowych po stronie Ogłoszeniodawcy nie będącego Konsumentem, jeżeli nastąpi w dniu roboczym poprzedzającym emisję Nekrologu bądź Kondolencji do godziny:

 

Rzeczpospolita, wydanie ogólnopolskie, strony ogłoszeniowe – godzina 11.00

Rzeczpospolita, wydanie ogólnopolskie, strony redakcyjne lub 2 strona redakcyjna – godzina 14.30

Rzeczpospolita, wydanie warszawskie, strony redakcyjne lub strony ogłoszeniowe

emisja wtorek – piątek poprzedzający wtorek do godziny 15.00

emisja czwartek – wtorek poprzedzający czwartek do godziny 15.00

 

7.9. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

 

8. REKLAMACJE

8.1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu, Ogłoszeniodawca może zgłaszać pisemnie poprzez wiadomość e-mail na adres: nekrologi@rzeczpospolita.info.pl lub biuro@sunpress.pl Ogłoszeniodawca powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu internetowego.

8.2. Usługodawca zobowiązany jest do umieszczenia Nekrologów i Kondolencji w Rzeczpospolitej bez wad i błędów. W przypadku stwierdzenia błędu w Nekrologu lub Kondolencjach Ogłoszeniodawcy przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty stwierdzenia wady Nekrologu lub Kondolencji. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Ogłoszeniodawca może żądać dodatkowej emisji Nekrologu lub Kondolencji, obniżenia ceny Nekrologu lub Kondolencji albo może odstąpić od umowy sprzedaży i zwrotu należności za opłacony Nekrolog lub Kondolencje.

8.3. Reklamację ogłoszenia Klient może przesłać na adres e-mail: nekrologi@rzeczpospolita.info.pl lub listownie na adres Usługodawcy:

SUNpress Paweł Łebkowski

Plac Pereca 3 lok. 1 b

(53-431) Wrocław

8.4. W reklamacji należy podać Imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, nr zamówienia, informacje o błędach, datę publikacji Nekrologu lub Kondolencji

8.5. Usługodawca niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania Reklamacji ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługodawca zwróci Ogłoszeniodawcy równowartość ceny Nekrologu lub Kondolencji w przypadku dokonania przez Ogłoszeniodawcę pełnej zapłaty przed ukazaniem się Nekrologu lub Kondolencji, bądź dokona obniżenia ceny Nekrologu lub Kondolencji (w przypadku przedpłaty) lub opublikuje ponownie Nekrolog lub Kondolencje w innym ustalonym z Ogłoszeniodawcą terminie. Zwrot kosztów następuje na konto bankowe Ogłoszeniodawcy z którego Usługodawca otrzymał wpłatę lub inne konto wskazane przez Ogłoszeniodawcę.

 

9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

9.1.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

9.2.Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

9.2.1.Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

9.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

9.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

10.1.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych przez Ogłoszeniodawców Nekrologów lub Kondolencji.

10.2. Po stronie Ogłoszeniodawcy pozostaje zapewnienie, że ma on prawo posługiwać się użytymi w Nekrologach lub Kondolencjach informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami chronionymi prawem, a także, że dostarczane Usługodawcy materiały nie podlegają pośrednictwu organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że zamawiane Nekrologi lub Kondolencje nie są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jak też, że złożenie, przyjęcie i realizacja zamówienia nie narusza przepisów o zamówieniach publicznych.

10.3. Konieczność naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Usługodawcy lub Wydawcy w związku z treścią lub formą Nekrologu lub Kondolencji (włącznie z kosztami procesu lub innego postępowania prawnego oraz innymi uzasadnionymi wydatkami poniesionymi w związku z roszczeniami osób trzecich) leży po stronie Ogłoszeniodawcy.

10.4. Usługodawca może odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie Nekrologu bądź Kondolencji, lub zażądać dokonania jego zmian, jeżeli:

10.4.a) treść lub forma Nekrologu lub Kondolencji jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, linią programową lub charakterem publikacji, lub z normami wiążących Wydawcę: Kodeksu Dobrych Praktyk Wydawców Prasy, Kodeksu Etyki Reklamy, lub

10.4.b) osoba trzecia lub właściwy organ lub instytucja powołana do czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki mediów lub etyki reklamy zgłosiły zastrzeżenia dotyczące Nekrologu lub Kondolencji,

10.4.c) odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie Nekrologu bądź Kondolencji, jeżeli Usługodawca otrzymał z opóźnieniem płatność za zamieszczane wcześniej Nekrologi lub Kondolencje lub inne ogłoszenia publikowane przez Ogłoszeniodawcę za pośrednictwem SUNpress. Zastrzeżenie to nie dotyczy Ogłoszeniodawców będących Konsumentami.

10.5. Zastrzeżenia zamieszczone w powyższym ust. 4 nie ograniczają w żaden sposób uprawnień Ogłoszeniodawców przysługujących im na podstawie kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

11. PŁATNOŚCI

11.1. Zamówioną Usługę Ogłoszeniodawca nie będący Konsumentem może opłacić w wybrany sposób:

11.1.a) przed emisją, czyli do dnia poprzedzającego emisję drukiem włącznie – płatność z góry, na rachunek bankowy firmy SUNpress podany na stronie www.nekrologi-rzeczpospolita.pl na podstawie wystawionej przez SUNpress Faktury Pro-Forma lub na podstawie Umowy

11.1.b) po emisji, na podstawie wystawionej faktury - płatność z dołu w ciągu 7 dni od wystawienia faktury (Instytucje Państwowe oraz Firmy, które są już Klientami w SUNpress)

11.1.c) bezpośrednio w siedzibie SUNpress pod adresem wskazanym w zakładce KONTAKT od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 17.00

11.1.d) inny określony w umowie między SUNpress a Ogłoszeniodawcą.

11.2. Osoby będące Konsumentami w celu realizacji zlecenia publikacji Nekrologu lub Kondolencji powinny dokonać zapłaty za zamówiony Nekrolog lub Kondolencje w dniu roboczym poprzedzającym emisję Nekrologu lub Kondolencji w Rzeczpospolitej do godziny wskazanej w umowie (wydanie ogólnopolskie) lub na 2 Dni robocze przez publikacją Nekrologu lub Kondolencji w Rzeczpospolitej w Wydaniu warszawskim do godziny wskazanej w Umowie. W przeciwnym wypadku umowa wygasa

11.3. Usługa jest wyceniana na podstawie cennika Wydawcy z dnia złożenia zamówienia.

Ogłoszeniodawca znajdzie aktualny cennik Nekrologów i Kondolencji na stronie www.nekrologi-rzeczpospolita.pl po wybraniu zakładki CENNIK NEKROLOGÓW.

 

2. FAKTURA VAT, PARAGON

12.1. W przypadku, gdy Ogłoszeniodawca żąda wystawienia faktury VAT, Usługodawca wystawi za opublikowany nekrolog lub kondolencje fakturę, przy czym:

12.1.1. faktura zostaje wystawiona w ciągu 7 dni od zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy

12.1.2. faktura zostaje wysłana Ogłoszeniodawcy na adres email podany przy składaniu zamówienia. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT z pieczątkami firmy i wysłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej zgłoszenie takie należy przesłać na adres: biuro@sunpress.pl

12.1.3. w przypadku nie zgłoszenia chęci otrzymania faktury VAT, Ogłoszeniodawcy zostanie wystawiony paragon.

 

13. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

13.1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

13.2. Usługodawca może odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie ogłoszenia, lub zażądać dokonania jego zmian, jeżeli:

13.2.1. treść lub forma ogłoszenia jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, linią programową lub charakterem publikacji, lub z normami wiążących Wydawcę: Kodeksu Dobrych Praktyk Wydawców Prasy, Kodeksu Etyki Reklamy, lub

13.2.2.osoba trzecia lub właściwy organ lub instytucja powołana do czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki mediów lub etyki reklamy zgłosiły zastrzeżenia dotyczące Państwa ogłoszenia,

13.2.3.odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie ogłoszenia, jeżeli nie otrzymamy lub otrzymamy z opóźnieniem płatność za zamieszczane wcześniej ogłoszenia. Powyższe postanowienie nie dotyczy Ogłoszeń zamawianych przez Konsumentów.

13.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

13.3.1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu Usługodawcy,

13.3.2.odmowy świadczenia Usług jeśli Ogłoszeniodawca poda błędny lub fałszywy adres email oraz telefon, uniemożliwiając w ten sposób kontakt z Ogłoszeniodawcą.

 

14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

14.1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Ogłoszeniodawcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

14.2. Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do wykonania danej Usługi drogą elektroniczną. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:

14.2.a) nazwę firmy/instytucji

14.2.b) nazwisko i imiona,

14.2.c) siedzibę firmy/instytucji

14.2.d) adres zamieszkania lub pobytu,

14.2.e) adres poczty elektronicznej,

14.2.f) numer telefonu stacjonarnego lub/i komórkowego,

14,2.g) numer IP

14.3. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

14.4. Usługodawca, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

14.5. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

14.6. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w celach innych niż niezbędne do świadczenia Usług, Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.

14.7. Dane osobowe mogą być udostępnione Wydawcom lub organom ścigania, gdy zachodzi podejrzenie że zamówione przez Ogłoszeniodawcę ogłoszenie, nekrolog lub kondolencje są niezgodne z obowiązującym prawem.

 

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.1.Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.

15.2.Zmiana Regulaminu:

15.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

15.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

15.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

15.3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

15.2.4. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Serwisu internetowego www.nekrologi-rzeczpospolita.pl/regulamin_serwisu


Rzeczpospolita nekrolog, Rzeczpospolita nekrologi, Rzeczpospolita kondolencje, Nekrolog w Rzeczpospolitej, kondolencje w Rzeczpospolitej, nekrolog w gazecie Rzeczpospolita, kondolencje w gazecie Rzeczpospolita, Rzeczpospolita gazeta, Rzeczpospolita Biuro Ogłoszeń, Rzeczpospolita Warszawa

Polityka plików cookies, Polityka prywatności, Formularz odstąpienia od umowy
www.nekrologi-poznan.pl
Biuro Ogłoszeń Prasowych SUNpress
53-431 Wrocław, Plac Pereca 3
tel. 71 785 55 23, tel./fax 71 343 59 28
nekrologi@rzeczpospolita.info.pl
wykonanie: Programista PHP, Wrocław